Ochrana osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujeme oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov pri prevádzke internetového obchodu www.nika-intima.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.nikaintima.sk  správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť  

 NIKA INTIMA, s.r.o. Rázusova 5, Vranov n.T. , IČO:36511943  zapísané v OR/ŽV vedenom Okresným súdom ORSR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16896/P (ďalej len " NIKA INTIMA ").

 

 

Nižšie nájdete odpovede najmä na nasledujúce otázky.

 

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Za akým účelom NIKA INTIMA osobné údaje spracúva?

Aké osobné údaje NIKA INTIMA spracováva a aké k tomu má oprávnenie?

Odkiaľ NIKA INTIMA získava osobné údaje?

Komu ďalej NIKA INTIMA osobné údaje odovzdáva?

Ako sa dozviete, že NIKA INTIMA spracováva Vaše osobné údaje a aké práva vo veci ochrany osobných údajov môžete uplatniť?

 _______________________________________________________________________

Spoločnosť NIKA INTIMA pristupuje zodpovedne k spracovaniu osobných údajov a najmä dbá na ich zabezpečenie, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Na prvom mieste sa môžete vždy obrátiť priamo na spoločnosť NIKA INTIMA, ktorá je správcom osobných údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojím podnikaním, najmä teda s prevádzkou internetového obchodu www.nika-intima.sk.

Doručovacia adresa: NIKA INTIMA, Adresa Rázusova 5 Vranov nad Topľou 09301 IČO:36511943

E-mail: mv@nika-intima.sk

Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach www.nika-intima.sk.

 

Má spoločnosť NIKA INTIMA zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov? 

Áno, spoločnosť NIKA INTIMA menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese mv@nika-intima.sk .

Za akým účelom NIKA INTIMA osobné údaje spracúva?

Osobné údaje spracovávame za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby.

Aby sme s Vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu, t.j. aby ste mohli nakúpiť na našom e-shope www.nika-intima.sk, potrebujeme bezpodmienečne poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy).

Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vrátenie alebo reklamáciu tovaru.

Osobné údaje spracovávame aj na účely marketingu.

V niektorých prípadoch zasielanie obchodných informácií potrebujeme Váš súhlas, napr. keď sa zúčastníte marketingovej akcie a pri nej udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom splnenia marketingových akcií, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. K takémuto spracovaniu nie je potrebný súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu danej marketingovej akcie.

Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda ktorým sme odovzdali na e-shope www.nika-intima.sk tovar, môžeme zaslať na ich e-mail alebo uvedené telefónne číslo obchodné oznámenie (napr. vo forme newsletteru).

K tomu nepotrebujeme Váš súhlas, keď ide o oprávnený záujem spoločnosti NIKA INTIMA. Takýmto spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu troch rokov.

 

Samozrejme však nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebudete želať. Zasielanie obchodného oznámenia je možné zrušiť a to napísaním e-mailu o zrušení zasielania marketingových aktivít našej spoločnosti.

Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. sme povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.

Spracovávame taktiež tzv. cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. Doba spracovania je v tomto prípade tri roky. Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technický možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

 

Aké osobné údaje NIKA INTIMA spracováva a aké k tomu má oprávnenie?

Spracovávame iba nevyhnutne potrebné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko, IP adresu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež doručovaciu adresu, IČO, DIČ) a kontaktné údaje, t.j. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo.

Ďalej spracovávame údaje o Vami vykonanom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, najmä ak sa týka reklamácie, vrátenie tovaru či uplatňovanie Vašich práv.

Spoločnosť NIKA INTIMA je tiež prevádzkovateľom kamenného obchodu, kde dochádza  k   vyzdvihnutiu  tovaru   zákazníkom.   Naša kamenná predajňa  je  monitorovaná kamerami, a dochádza tak preto k spracovaniu fyzickej podoby.

Všetky osobné údaje získavame priamo od Vás.

 

Aké máme oprávnenie k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania.

Vo valnej väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy. V tomto prípade nepotrebujeme na spracovanie Váš súhlas.

V niektorých prípadoch vykonávame spracovanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného záujmu. Jedná sa napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo v prípadoch, kedy spoločnosť NIKA INTIMA si uplatňuje nárok alebo chráni svoje práva a svoje oprávnené záujmy.

Ďalším zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, aby sme svojim registrovaným zákazníkom mohli poskytnúť rôzne výhody, alebo pre potreby hodnotenia kvality našich služieb.

 

Komu ďalej NIKA INTIMA osobné údaje odovzdáva?

Spoločnosť NIKA INTIMA starostlivo zvažuje a posudzuje, či je odovzdanie osobných údajov inému príjemcovi nutné a najmä či možný príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu prenesených osobných údajov. K prenosu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Spoločnosť NIKA INTIMA odovzdáva osobné údaje:

poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov;

poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb;

niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci.

Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať na iný účel a ani ich odovzdávať akékoľvek ďalšej osobe bez súhlasu alebo pokynu spoločnosti NIKA INTIMA ibaže na to majú zákonný dôvod.

 

Odovzdávame Vaše údaje do inej krajiny mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajiny mimo Európskej únie (respektíve mimo štátov EHP, t.j. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný štandard ochrany osobných údajov. Prenos osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemáme v úmysle.

 

Zaujíma Vás, aké osobné údaje spracovávame o Vašej osobe?

V takom prípade sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o oznámenie podrobností o spracovaní osobných údajov a my Vám bezplatne poskytneme podrobné informácie, prípadne Vám poskytneme kópiu spracovaných údajov.

Jedná sa o Vaše právo na prístup k osobným údajom.

Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.

 

 

V akých ďalších záležitostiach sa na nás môžete obrátiť?

Máte právo na opravu osobných údajov, t.j. môžete sa obrátiť na spoločnosť NIKA INTIMA so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás spoločnosť NIKA INTIMA vedie, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, t.j. môžete sa obrátiť na spoločnosť NIKA INTIMA so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou NIKA INTIMA boli vymazané. Aby mohli údaje byť vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov: 

(i) údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, 

(ii) ak ste odvolal/a súhlas so spracovaním údajov, 

(iii) údaje nezákonne spracované 

(iv) údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo 

(v) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, t.j. môžete sa obrátiť na spoločnosť NIKA INTIMA, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo spracovanie údajov byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov: 

(i) popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo 

(ii) spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov, alebo 

(iii) budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenia Vašich nárokov, hoci už bol splnený účel, pre ktorý spoločnosť NIKA INTIMA, s.r.o. údaje spracovávala, alebo 

(iv) ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem spoločnosti NIKA INTIMA prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo na prenos osobných údajov, t.j. môžete sa obrátiť na spoločnosť NIKA INTIMA, aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údajov môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlase a zároveň sa jedná o automatizované spracovanie.

Súhlas, ktorý ste udelil/a so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, má spoločnosť NIKA INTIMA právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má spoločnosť NIKA INTIMA právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá. Spoločnosť NIKA INTIMA si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr. prostredníctvom úradne overeného podpisu alebo prostredníctvom dátovej schránky (taká situácia môže nastať v prípade, keď má spoločnosť NIKA INTIMAodôvodnene za to, že o prístup k osobným údajom žiada iný subjekt a mohlo by sa tak jednať o únik osobných údajov).

 

Kedy je možné namietať proti spracovaniu osobných údajov?

Právo namietať máte najmä v týchto prípadoch:

môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť NIKA INTIMA vykonáva na základe svojho legitímneho záujmu. V takom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, ibaže Vám spoločnosť NIKA INTIMA preukáže, že jej oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami,

môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.

 

Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Doba spracovania osobných údajov je uvedená u konkrétnych účelov spracovania v tomto dokumente.

Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, napr. povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov.

V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvanie Vášho súhlasu so spracovaním.

V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie daného účelu alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 

Ako môžete postupovať v prípade, že sa domnievate, že spoločnosť NIKA INTIMA pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne?

Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov

 

Ak nebola niektorá z Vašich otázok vyššie zodpovedaná, môžete sa na nás obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch.

***** 

 

Kúpou našej značky Nika podporíte vývoj
nových zdravotne nezávadných výrobkov s označením MADE IN SLOVAKIA a zároveň ekologicky prispejete k znižovaniu odpadov podporovaním Slowfashion produktov.